GŁÓWNI SPONSORZY KLUBU:
SPONSORZY KLUBU:
PARTNERZY KLUBU:

Deklaracja członkowska


Deklaracja niniejsza złożona w dniu ......................... przez ...................................................... (zwanego dalej Opiekunem) Opiekuna prawnego ...........................................................(zwanego dalej Podopiecznym) ur. ................................. w ................................. pesel ................................. zamieszkały ..................................po jej przyjęciu przez Klub Piłkarski Progres Gorzów Wlkp. stanowi podstawę świadczenia pomiędzy stronami.

§1

Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Podopiecznego do zajęć piłkarskich organizowanych przez Klub Piłkarski Progres Gorzów Wlkp. na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i załączonym regulaminie.

§2

Opiekun oświadcza, iż Podopieczny będzie uczestniczył w zajęciach 2 lub 3 razy w tygodniu i w terminach ustalonych przez Trenera właściwej grupy.

§3

Opłata miesięczna za przynależność do Stowarzyszenia Klub Piłkarski Progres Gorzów Wlkp. wynosi 85 zł (słownie osiemdziesiąt pięć 00/100) niezależnie od ilości treningów przypadających w poszczególnych miesiącach, płatnych z góry za dany miesiąc do 20 dnia każdego miesiąca.

§4

Opiekun potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Klubu Piłkarskiego Progres Gorzów Wlkp., który stanowi integralną część niniejszej deklaracji, akceptując go bez zastrzeżeń. Klub zobowiązuje się powiadomić Opiekuna o wszelkich zmianach regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy wypełniony przez Opiekuna stanowi integralną część niniejszej deklaracji. Opiekun zobowiązuje się powiadomić Klub Piłkarski Progres Gorzów Wlkp. o każdej zmianie informacji zawartych w formularzu.

§5

Opiekun oświadcza, iż Podopieczny został poddany stosownym badaniom oraz, że stan zdrowia Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Podopiecznego w treningach.

§6

Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku podopiecznego w zakresie promocji Klubu Piłkarskiego Progres Gorzów Wlkp.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą deklaracją zastosowanie mają właściwe przepisy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych celów klubu sportowego które nie będą udostępniane innym osobom i podmiotom. Informujemy o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. / zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. z dnia 29.08.1997 r.)

.................................

tel. kontaktowy Opiekuna oraz e-mail

.................................

podpis Opiekuna

Decyzją Zarządu przyjęto w/w członka zwyczajnego Klubu Piłkarskiego Progres Gorzów Wlkp.

...................................                 .............................

data i podpis Prezesa                 data i podpis członka Zarządu

ZAŁĄCZNIKI:

Nasi sponsorzy i partnerzy: