I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KP Progres:

Warunkami przynależności do Klubu są:

 1. złożenie deklaracji oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych;
 2. w przypadku nieletnich – zezwolenie rodziców (opiekunów);
 3. zaświadczenie lekarskie zezwalające uprawianie wybranej dyscypliny sportu;
 4. opłacenie składek członkowskich;
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 6. bezwzględne posłuszeństwo trenerom, instruktorom i opiekunom;
 7. kultura osobista i zdyscyplinowanie;
 8. przestrzeganie niniejszego regulaminu.
II. SKŁADKI KLUBOWE
 1. Składki klubowe są ustalane w oparciu o tryb płacenia składek członkowskich zatwierdzony przez Zarząd Klubu.
 2. Aktualny wykaz składek klubowych  znajduje się na stronie www.kpprogres.pl .
 3. Wniesienie składki klubowej na konto sekcji następuje za miesiąc z góry do 20 dnia danego miesiąca.
 4. Wpłat należy dokonywać na:
  Klub Piłkarski Progres
  ul. Mostowa 13/5
  66-400 Gorzów Wlkp.
  NIP: 59933166635
  Nr. konta: 66 1750 0012 0000 0000 2195 9618
  Przelew musi zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłata jest dokonywana np. Krzysztof Kowalski, składka klubowa za lipiec.
 5. Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach.
 6. Zaleganie we wpłatach 2 składek klubowych skutkuje kolejno:
  • brakiem możliwości udziału w zawodach,
  • brakiem możliwości udziału w treningach,
  • wystawieniem wezwania do zapłaty,
  • wnioskiem o skreślenie z listy członków Klubu,
 7. Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są w szczególności na:
  • wynajem obiektów sportowych,
  • wynagrodzenie trenerów,
  • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji treningów,
  • opłaty statutowe w związkach sportowych,
  • administrację Klubu.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH
 1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej.
 2. Wniesienie składki klubowej na konto sekcji do 20 każdego miesiąca.
 3. Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym na dany rok szkolny.
 4. Nieobecności na treningach muszą być usprawiedliwione.
 5. Zawodnik Klubu zobowiązany jest w szczególności do:
  • zakupu stroju klubowego i uczestniczenia w zajęciach wyłącznie w tym stroju
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  • kulturalnego zachowania ,
  • kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i opiekunów,
  • kulturalnego zachowania się na zawodach,
  • wykonywania poleceń wydanych przez trenera,
  • informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.),
  • uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu,
  • dbania o sprzęt sportowy,
  • posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego
  • występowania na zawodach w posiadanym stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe)
  • godnego reprezentowania klubu na zewnątrz,
  • rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach,
  • brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera,
  • pomagać innym zawodnikom sekcji.
 6. W przypadku naruszenia w/w obowiązków trenerzy maja prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje:
  • upomnienie ustne,
  • upomnienie ustne przy całej grupie,
  • upomnienie ustne w obecności rodzica,
  • usunięcie zawodnika z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań),
  • nie zgłoszenie do zawodów,
  • wystąpić do Zarządu Klubu o zawieszenie czasowe w prawach zawodnika Klubu.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
 1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów ligowych podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów, obecności na treningach.
 2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach ligowych, do których został powołany.
 3. W przypadku nieobecności powołanego zawodnika na zawodach Klub ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w celu organizacji udziału w zawodach, chyba że zgłoszenie nieobecności nastąpi na tyle wcześnie, aby trener zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych – termin określany jest każdorazowo przez organizatora zawodów (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie).
 4. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym wskazanym przez trenera prowadzącego.
V. WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU
 1. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy odpowiednich związków sportowych.
 2. W celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do:
  • złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych,
  • przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika,
  • zdania sprzętu sportowego do trenera prowadzącego,
  • rozliczenia składek klubowych,
  • uzyskania zgody Zarządu Klubu Piłkarskiego Progres na zmianę barw klubowych.
VI. WYSTĄPIENIE Z KLUBU

Wystąpienie z klubu możliwe jest zgodnie ze statutem po złożeniu rezygnacji (w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej przez opiekuna prawnego) w formie pisemnej do Zarządu Klubu po uprzednim zdaniu sprzętu sportowego do trenera prowadzącego i rozliczeniu składek klubowych.

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Osobą odpowiedzialna za kontakty z rodzicami jest trener prowadzący daną grupę treningową.
 2. Plan zajęć trenerów z grupami jest zamieszczany na stronie internetowej oraz dostępny u trenerów.
VIII. STATUT KLUBU I REGULAMINY
 1. Statut, regulamin Klubu Piłkarskiego Progres są dostępne na stronie internetowej www.kpprogres.pl oraz u trenera prowadzącego.