I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Piłkarski „PROGRES” i działa w oparciu o Ustawę o Sporcie oraz Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach.

§2.

Klub Piłkarski „PROGRES” jest autonomicznym i jednosekcyjnym – piłkarskim stowarzyszeniem kultury fizycznej.

§3.

Siedzibą Klubu Piłkarskiego „PROGRES” jest miejscowość Gorzów Wielkopolski, a teren jego działania obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§4.

Klub Piłkarski „PROGRES” posiada osobowość prawną, może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz innych organizacji, statutowo działających na rzecz sportu i kultury fizycznej.

§5.

Klub Piłkarski „PROGRES” jest stowarzyszeniem otwartym, mogą do niego należeć obywatele polscy. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie RP mogą zrzeszać się w Stowarzyszeniach zgodnie z przepisami dla obywateli polskich.

§6.

Klub Piłkarski „PROGRES” działa w oparciu o Statut oraz oparte o niego Regulaminy wewnętrzne.

§7.

Prawo do ustalania i zatwierdzania Regulaminów wewnętrznych Klubu pozostaje w gestii statutowych Władz Klubu.

§8.

Klub posiada logo i znaczek klubowy. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej KP „PROGRES”.

II. CELE DZIAŁALNOŚCI

§9.

Cele działalności Klubu:

 1. Zrzeszenie członków w Klubie.
 2. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego.
 3. Organizowanie meczów, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej.
 5. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu.
 6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży.
 7. Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu.
 8. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 9. Profilaktyka uzależnień.

   §10.

Środki i metody realizacji celów:

 1. Propagowanie celów i zadań Klubu.
 2. Pozyskiwanie działaczy sportowych.
 3. Organizowanie szkolenia sportowego dla amatorów i nie amatorów.
 4. Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz członków Klubu i mieszkańców.
 5. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej.
 6. Współpraca z odpowiednimi organami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi.
 7. Stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej na terenie działania Klubu.
III. CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11.

 1. Członkiem Klubu Piłkarskiego „PROGRES” może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:
  • zwyczajnych
  • honorowych
  • wspierających
 3. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która spełnia jeden z poniższych warunków:
  • czynnie uprawia sport
  • działa społecznie na rzecz Klubu
  • wspomaga działalność Klubu organizacyjnie lub materialnie
 4. Przyjęcie w poczet Członków zwyczajnych następuje przez złożenie deklaracji członkowskiej i jej akceptację przez Zarząd Klubu.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte w poczet Członków za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu, której tytuł ten nadają Władze Statutowe Klubu.
 7. Członkiem wspierającym może być osoba prawna wspierająca działalność Klubu na podstawie deklaracji i umowy zawartej z władzami Klubu.

§12.

Prawa Członków Klubu:

 1. Członkowie zwyczajni są uprawnieni do:
  • korzystania z praw wynikających ze Statutu, Regulaminów i Uchwał Władz Klubu
  • uprawiania sportu
  • korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Klubu
  • reprezentowania barw Klubu i noszenia odznaki Klubowej
  • wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Klub na zasadach określonych przez odrębne regulaminy
  • uczestniczenia w zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym /nie dotyczy osób, o których mowa w §12 pkt. 5.
  • składania wniosków do Władz Klubu w sprawach dotyczących działalności statutowej
  • otrzymywania nagród, premii i odznaczeń za uzyskane wyniki sportowe oraz za działalność społeczną i wykonanie zadań
  • członkowie-zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub nieamatorsko mają prawo do:
   • opieki szkoleniowej, medycznej podczas zajęć i zawodów
   • zabezpieczenia warunków higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa
   • otrzymywania świadczeń finansowych i rzeczowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i w ramach możliwości Klubu
 2. Członkowie honorowi mają prawo do:
  • uczestniczenia w obradach Władz Klubu z głosem doradczym
  • wolnego wstępu na imprezy organizowane przez Klub
  • składania wniosków i postulatów do Władz Klubu w sprawach objętych działalnością statutową
 3. Prawa członków wspierających określają odrębne umowy pozostające w zgodzie ze Statutem Klubu i Regulaminem.

§13.

Obowiązki Członków Klubu:

 1. Przestrzeganie Statutu Klubu, Regulaminów wewnętrznych oraz Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Przestrzeganie postawy godnej sportowca i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Opłacanie składek członkowskich, jeżeli uchwała Walnego Zebrania nałoży na Członków taki obowiązek.
 4. Dbanie o sprzęt i urządzenia sportowe oraz właściwe ich użytkowanie.
 5. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i współćwiczących w czasie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 6. Członkowie-zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub nie amatorsko zobowiązani są nadto do:
  • stałego podnoszenia poziomu sportowego
  • godnego reprezentowania barw Klubowych i Narodowych
  • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych
  • poddawanie się kontrolom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami

§14.

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie mogą być wyróżniani:

 1. pochwałą
 2. dyplomem uznania
 3. odznaką honorową
 4. nadaniem godności członka honorowego
 5. nagrodą finansową lub rzeczową

§15.

Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów lub inne wykroczenia, członkom Klubu mogą być wymierzone następujące kary:

 1. upomnienie
 2. nagana
 3. zawieszenie w prawach członka
 4. dyskwalifikacja
 5. wykluczenie z szeregów Klubu Piłkarskiego – pozbawienie członkostwa

§16.

Regulamin wyróżnień i nagród oraz kar ustala Zarząd Klubu

§17.

Ustanie członkostwa.

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  • skreślenia z listy członków
  • wystąpienia
  • wykluczenia
  • zgonu
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w drodze Uchwały Zarządu Klubu w przypadku nie wywiązywania się członka z podstawowych obowiązków statutowych.
 3. Wykluczenie następuje w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu, Regulaminów, Uchwał bądź zarządzeń Władz Klubu po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
 4. Osoba, która przestała być członkiem Klubu zobowiązana jest zwrócić legitymację, wypożyczony sprzęt oraz uregulować wszystkie inne zobowiązania względem Klubu.
 5. Utrata członkostwa honorowego następuje w razie:
  • zgonu
  • popełnienia czynu, wskutek którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia – decyzję w sprawie pozbawienia tytułu członka honorowego podejmuje Zarząd Klubu
 6. Szczegółowe postanowienia o ustaniu członkostwa i jego reaktywowania określa Regulamin.
IV. WŁADZE KLUBU

§18.

1. Władzami Klubu są:

  • Walne Zebranie Członków Klubu
  • Zarząd Klubu
  • Komisja Rewizyjna
 1. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą uczestniczyć tylko pełnoletni Członkowie Klubu.
 2. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna wybierane są na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym na okres kadencji, która trwa 8 lat, w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 3. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna działają społecznie.
 4. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
V. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§19.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą w Klubie i
 2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co 4 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:
  • Zarządu Klubu
  • Komisji Rewizyjnej
  • 1/2 członków Klubu
 4. Termin Walnego Zebrania wyznacza Zarząd Klubu, nie później niż jeden miesiąc przed upływem kadencji. Wyznaczony termin nie może przekroczyć dwóch miesięcy po upływie kadencji. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia Członków na 30 dni przed Walnym Zebraniem poprzez pisemne zawiadomienie. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania przez Zarząd, Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 5. W Walnym Zebraniu udział biorą:
  • z głosem stanowiącym, pełnoletni Członkowie Klubu
  • z głosem doradczym, Członkowie Honorowi i zaproszeni goście
 6. Do wyłączonej kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • ustalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania
  • ocena działalności Klubu w mijającej kadencji
  • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej i udzielanie im absolutorium
  • wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, chyba że statut stanowi inaczej
  • wyrażanie zgody na zakup lub sprzedaż nieruchomości.
 7. Walne Zebranie, jako najwyższa władza w stowarzyszeniu może podejmować uchwały w innych sprawach, będących przedmiotem obrad.
 8. Wnioski mogą być zgłaszane pisemnie przed Walnym Zebraniem pod adresem Zarządu lub ustnie podczas Walnego Zebrania.
 9. Wnioski są rozpatrywane podczas Walnego Zebrania, a o ich przyjęciu decydują poprzez głosowanie Członkowie.
VI. ZARZĄD KLUBU

§20.

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.
 2. Zarząd jest najwyższą Władzą w Klubie w okresie między Walnymi Zebraniami.
 3. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa, a w dalszej kolejności Sekretarza.
 4. Prezes kieruje pracami Zarządu i nadzoruje całokształt działalności Klubu, ma prawo powołać Rzecznika Prasowego.
 5. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
 6. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 7. Zarząd działa zgodnie z zatwierdzonym przez siebie regulaminem obrad.
 8. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć:
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • inne osoby na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

§21.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. Realizacja Uchwał Walnego Zebrania.
 2. Ustalanie i zatwierdzanie planów perspektywicznych, rocznych i szczegółowych Klubu.
 3. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie Uchwał.
 4. Zatwierdzanie Regulaminów wewnętrznych Klubu, dla których nie przewidziano właściwości innych Władz Klubu.
 5. Wybieranie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
 6. Zatwierdzanie struktury organizacyjno-administracyjnej Klubu.
 7. Zarządzanie majątkiem Klubu.
 8. Rozpatrywanie sprawozdań i informacji oraz ocena funkcjonowania Klubu.
 9. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.
 10. Prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskiwania środków finansowych na statutową działalność Klubu.
 11. Zarząd ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia członków Zarządu, uzupełnić skład osobowy Zarządu o nowego członka.
VII. KOMISJA REWIZYJNA

§22.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają z pośród siebie Przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z zatwierdzonym przez siebie regulaminem obrad.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia członka Komisji, uzupełnić skład osobowy Komisji o nowego członka.
 4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór i kontrola wewnętrzna stowarzyszenia. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Klubu przygotowanego przez Zarząd /m.in. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.
 8. Komisja Rewizyjna ma prawo korzystać z pomocy specjalistów.

 

VIII. MAJĄTEK KLUBU PIŁKARSKIEGO – SPRAWY FINANSOWE

§23.

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.
 2. Klub może przyjmować zapisy, darowizny i dotacje.
 3. Środki finansowe Klubu powstają z:
  • świadczeń finansowych wnoszonych przez członków
  • transferów zawodników
  • wpływów od sponsorów i instytucji współpracujących
  • dotacji z budżetu państwa
  • dotacji z budżetu samorządowego
  • innej działalności pozostającej w zgodzie ze Statutem i przepisami finansowymi
 4. Do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie do kwoty 500 zł (pięćset złotych). Powyżej tej kwoty do reprezentowania stowarzyszenia uprawnionych jest działających łącznie dwóch członków zarządu, w tym obligatoryjnie Prezes Zarządu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24.

 1. Uchwały dotyczące zmian w Statucie, podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 50% Członków Klubu.
 2. Rozwiązanie i likwidacja Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu, w obecności co najmniej 50% Członków, podjętej większością 2/3 głosów.
 3. W przypadku decyzji o likwidacji bądź rozwiązaniu Klubu, sposób rozdysponowania majątku zostaje określony w stosownej Uchwale Walnego Zebrania Członków Klubu.
 4. Interpretacja postanowień Statutu leży w gestii Zarządu Klubu.

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ
Walnego Zebrania Członków Klubu
z dnia 11.01.2016 roku